Pozvnka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vlachove

V zmysle § 12, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vlachove dňa 22. februára 2011 /utorok/ o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove.

Program:

 • 1. Otvorenie zasadnutia
 • 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 • 3. Návrh rozpočtu obce Vlachovo pre roky 2011, 2012, 2013
 • 4. Štatút obce Vlachovo - schválenie ...otvoriť PDF
 • 5. Organizačný poriadok obce Vlachovo - schválenie ...otvoriť PDF
 • 6. Pracovný a odmeňovací poriadok pre zamestnancov obecného úradu - schválenie ...otvoriť PDF
 • 7. Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Vlachovo - schválenie ...otvoriť PDF
 • 8. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vlachove – schválenie ...otvoriť PDF
 • 9. Rôzne
 • 10. Diskusia
 • 11. Záver

Žiadam všetkých pozvaných o účasť a dochvíľnosť.

Ing. Peter Pakes
starosta obce


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design