Voľby hlavného kontrolóra obce

Obec Vlachovo vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce na deň 03.05.2011. Uchádzači o funkciu hlavného kontrolóra obce podajú písomnú prihlášku do 05.04.2011 na Obecnom úrade vo Vlachove.

Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a doklad o vzdelaní a praxi. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru a prax v ekonomickom odbore minimálne 3 rokov.

Ing. Peter Pakes
starosta obce


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design